ชนิดของปลวกที่เข้าทำลายไม้ใช้สอย

:  ปลวกไม้แห้ง ที่สำคัญ คือ  Cryptotermes Thailandis ส่วนใหญ่พบเข้าทำความเสียหายรุนแรงต่ออาคารบ้านเรือน ที่อยู่ บริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่เกาะ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศ ปลวกใต้ดิน ที่สำคัญ คือ  Coptotermes gestroi และ Coptotermes havilandi ปลวกใต้ดินชนิด C. gestroi.....