อีเมล: [email protected] โทรศัพท์: +66(0)81-951 0891   

การป้องกันและกำจัดปลวก

: การป้องกันโดยการใช้สารเคมี การใช้สารกำจักปลวก (Termiticides) เป็นการป้องกันกำจัดโดยการฉีดพ่น หรืออัดสารป้องกันกำจัดปลวกลงไปในพื้นดินเพื่อทำให้ภายไต้อาคารเป็นพิษปลวกไม่สามรถ เจาะผ่านทะลุขึ้นมาได้ หรืออาจใช้สารเคมีกำจัดปลวก โรยและฉีดพ่นโดยตรง วิธีการฉีดพ่นด้วยสารเคมีป้องกันปลวก.....