อีเมล: [email protected] โทรศัพท์: +66(0)81-951 0891   

ขั้นตอนในการป้องกันการเข้าทำลายของปลวกในอาคารบ้านเรือน

: การป้องกันกำจัดก่อนและในระหว่างการก่อสร้าง มีขั้นตอนควรปฏิบัติดังนี้
1. การออกแบบอาคาร ควรออกแบบอาคารให้มีการยกพื้นให้สูงจากระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เพื่อให้สามารถสังเกตเส้นทางเดินของปลวก.....